Biography

Dr. Mehmet GÜLER, General Surgery Specialist
born in 1969 in Manavgat, speaks Turkish and English

EĞİTİM hakkımızda

EDUCATION

İlköğretim
- Konya Seydişehir Altmışevler İlkokulu
Ortaöğretim
- Isparta Gönen Öğretmen Lisesi
Yükseköğretim
- Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 1985–1992
Mezuniyet Sonrası Eğitim-İhtisas
- Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi AD 1993–1995
- Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 4. Cerrahi Kliniği 1996–2000

Primary School
- Konya Seydisehir Altmışevler Primary School
Secondary School
- Isparta Gonen Teacher High School
High education
- Hacettepe University Faculty of Medicine 1985–1992
Postgraduate Education
- Baskent University Faculty of Medicine, Department of General Surgery 1993–1995
- Ankara Numune Training and Research Hospital, 4th Surgery Clinic 1996–2000

İkinci Yükseköğretim
- Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü 2004–2008

Sertifikaları
- Türk Cerrahi Yeterlilik (Board) Sertifikası 2001
- Diploma in Minimal Access Surgery 2008
- Turkish Board of Surgery (Resertifikasyon) 2016

Secondary High Education
- Anadolu University, Faculty of Economics, Department of Public Administration 2004–2008

Certifications
- Turkish Board of Surgery Certificate 2001
- Diploma in Minimal Access Surgery 2008
- Turkish Board of Surgery (Recertification) 2016
logo 1logo 2logo 3logo 4açıköğretimfakultesi


MESLEKİ ÖYKÜ

PROFESSIONAL EXPERIENCE

Tıp Doktoru, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 1992
- 1992–1993 Van Merkez 3 No.lu Sağlık Ocağı
- 1993–1995 Başkent Üniversitesi Hastanesi
- 1996–2000 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Genel Cerrahi Uzmanı, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2000
- 2001–2003 Gaziantep Devlet Hastanesi
- 2004–2006 Gaziantep Özel Konukoğlu Hastanesi

Genel Cerrahi Yardımcı Doçenti, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007
- 2007–2010 Gaziantep Üniversitesi Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Genel Cerrahi Doçenti, Medikalpark Antalya Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği 2011-

Doctor of Medicine, Hacettepe University Faculty of Medicine 1992
- 1992–1993 Van Center Health Center No. 3
- 1993–1995 Baskent University Hospital
- 1996–2000 Ankara Numune Training and Research Hospital

General Surgery Specialist, Ankara Numune Training and Research Hospital 2000
- 2001–2003 Gaziantep State Hospital
- 2004–2006 Gaziantep Private Konukoğlu Hospital

Assistant Professor of General Surgery, Gaziantep University Faculty of Medicine 2007
- 2007–2010 Gaziantep University Hospital, Department of General Surgery
Associate Professor of General Surgery, Medikalpark Antalya Hospital, Department of General Surgery 2011-

Mesleki Özel İlgi AlanlarıOp.Dr.Mehmet Güler-V2
- Bariatrik ve Metabolik Cerrahi
- OnkolojikCerrahi
- Meme ve Tiroid Cerrahisi
- Laparoskopik Reflü Cerrahisi
- Laparoskopik Splenektomi
- Single Port Laparoskopik Cerrahi
- Tıp Eğitimi (Gaziantep Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 2008–2010, Gaziantep Tıp Fakültesi Cerrahi Asistanları İçin Laparoskopi Pratik Eğitimleri 2009-2010)

Mesleki Üyelikleri
- Türk Tabipleri Birliği 1995-
- Türk Cerrahi Derneği 2000-
- Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği 2007-
- World Association of Laparoscopic Surgeons 2008-
- Türkiye Obezite Cerrahisi Derneği 2015-
- Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Derneği 2015-

Katıldığı Mesleki-Bilimsel Kurslar
- Temel Yoğun Bakım Kursu 2007 Gaziantep
- İleri Laparoskopik Cerrahi Kursu 2007 Ankara
- Laparoskopik Antireflü Cerrahisi Eğitimi 2008 Ankara
- Minimal Access Surgery Diploma Programı 2008 New Delhi
- Laparoscopic Gastric Band-Obesity Surgery 2008 Lyon
- Klinik Araştırmalarda Etik Yaklaşım Kursu 2009 Gaziantep
- Laparoskopik Donör Nefrektomi Eğitimi 2009 Antalya
- Minimally Invasive Surgery for Rectal Cancer 2009 Prag
- Laparoskopik Kolorektal Cerrahi Kursu 2010 İstanbul
- Sleeve Gastrektomi Temel Eğitim Kursu BMCK 2015 Antalya
- Laparoskopik Bariatrik Cerrahi Kursu ELCD 2015 Antalya
- Laparoskopik Bariatrik Cerrahi Kursu Acıbadem Case 2015 İstanbul
- Selim Anorektal Hastalıklar Kursu TKRCD 2016 Antalya

Fields of Professional Interest

- Bariatric and Metabolic Surgery
- Oncologic Surgery
- Breast and Thyroid Surgery
- Laparoscopic Reflux Surgery
- Laparoscopic Splenectomy
- Single Port Laparoscopic Surgery
- Medical Education (Faculty of Medicine, Department of Medical Education and Informatics, 2008–2010, Laparoscopy Practical Training for Surgical Assistants, Gaziantep Faculty of Medicine 2009-2010)

Professional Memberships
- Turkish Medical Association 1995-
- Turkish Surgery Association 2000-
- National Endoscopic Laparoscopic Surgery Association 2007-
- World Association of Laparoscopic Surgeons 2008-
- Turkey Obesity Surgery Society 2015-
- Bariatric and Metabolic Surgery Association 2015-

Attended Vocational-Scientific Courses
- Basic Intensive Care Course 2007 Gaziantep
- Advanced Laparoscopic Surgery Course 2007 Ankara
- Laparoscopic Surgery with Antirefic Surgery 2008 Ankara
- Minimal Access Surgery Diploma Program 2008 New Delhi
- Laparoscopic Gastric Band-Obesity Surgery 2008 Lyon
- Ethical Approach in Clinical Research 2009 Gaziantep
- Laparoscopic Donor Nephrectomy Training 2009 Antalya
- Minimally Invasive Surgery for Rectal Cancer 2009 Prague
- Laparoscopic Colorectal Surgery Course 2010 İstanbu
l- Sleeve Gastrectomy Basic Training Course BMCK 2015 Antalya
- Laparoscopic Bariatric Surgery Course ELCD 2015 Antalya
- Laparoscopic Bariatric Surgery Course Acıbadem Case 2015 İstanbul
- Selim Anorectal Diseases Course TKRCD 2016 Antalya

ACADEMICAL

Bilimsel Yayın Çalışmaları
- Ulusal-uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış 12 bilimsel makale (6'sında 1. yazar)
- Ulusal-uluslararası bilimsel kongrelerde sunulmuş 32 bildiri (12'sinde 1. yazar)
- Uluslararası yayınlarda bilimsel çalışmalarına yapılmış atıf sayısı 46. h index 4
MDF182204

Bilimsel Dergi Yayın Kurulu Üyelikleri
- Anadolu Tıp Dergisi 2001–2005
- Gaziantep Üniversitesi Tıp Dergisi 2007–2010
- Edorium Journal of Surgery 2013-

Bilimsel Kitap-Bölüm Çevirileri
- Nyhus and Condon's Hernia. Fifth Ed. RJ. Fitzgibbons, A. Greenburg, Bölüm 2 ve Bölüm 41, 2013

Yönettiği Tez ve Araştırma Projeleri
- Enterokutan Fistüllerde Kapanmaya ve Mortaliteye Etkili Faktörler. Dr.Fethi Kalkan Genel Cerrahi Uzmanlık Tezi. Gaziantep Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AbD. 2009
- Araştırma Projesi: Acil ve Elektif Cerrahi Olgularda Laparoskopik Cerrahi 2008
- Araştırma Projesi: Total Tiroidektomilerde Minör Hemostazın Sağlanmasında Topikal Ankaferd Blood Stoper Kullanımının Etkinliği 2008

İLETİŞİM

Medicalpark Hastanesi. Genel Cerrahi. 07200 ANTALYA
[email protected]

Scientific Publications
- 12 scientific articles published in national and international refereed journals (6 in 1)
- 32 papers presented at national and international scientific congresses (12th author 1)
- Number of citations to scientific studies in international publications 46. h index 4

Scientific Journal Editorial Board Memberships
- Anadolu Medical Journal 2001–2005
- Gaziantep University Journal of Medicine 2007–2010
- Edorium Journal of Surgery 2013-

Scientific Book-Chapter Translations
- Nyhus and Condon's Hernia. Fifth Ed. RJ. Fitzgibbons, A. Greenburg, Chapter 2 and Chapter 41, 2013

Thesis and Research Projects
- Factors Affecting Closure and Mortality in Enterocutaneous Fistulas. Dr.Fethi Kalkan General Surgery Thesis. Gaziantep Medical Faculty Department of General Surgery 2009
- Research Project: Laparoscopic Surgery in Emergency and Elective Surgery Cases 2008
- Research Project: Effectiveness of Topical Ankaferd Blood Stopper Use in the Management of Minor Hemostasis in Total Thyroidectomies 2008

CONTACT

Medicalpark Hospital. General Surgery. 07200 ANTALYA

[email protected]

op-dr-mehmet-gulerop-dr-mehmet-guler-obeziteobezite-tedavi-op-dr-mehmet-guler